نوع صنعت:نیرو
مکان پروژه:کرمانشاه – ازگله
دامنه‌ی پروژه:تونل آبرسانی از منطقه سیروان به منطقه دشت ذهاب
کارفرمای اصلی:شرکت توسعه آب و نیروی ایران
پیمانکار اصلی:شرکت نیم رخ
مشاور:مهاب قدس
نوع پروژه:عمرانی
طول:48 کیلومتر
خدمات شرکت ngi:استقرار سیستم مدیریت HSE
تامین نیروی تخصصی انسانی HSE
ارایه آموزش های تخصصی HSE
مدت پروژه:12 ماه
تعداد LTI (بر حسب نفر) در زمان حضور شرکت ngi در پروژه:صفر