نوع صنعت:نفت و گاز
مکان پروژه:جزیره سیری
دامنه‌ی پروژه: 
کارفرمای اصلی:شرکت نفت فلات قاره ایران
پیمان‌کار اصلی:شرکت پتروپی
نوع پروژه:پیش‏راه‏اندازی و راه‏اندازی
خدمات شرکت ngi:استقرار سیستم مدیریت HSE
 تامین نیروی تخصصی انسانی HSE
 ارایه آموزش های تخصصی HSE
 امداد و نجات
مدت پروژه:9  ماه
تعداد LTI (بر حسب نفر) در زمان حضور شرکت ngi در پروژه:صفر