یکپارچگی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
طراحی، ساخت و نگهداری یکپارچه و منسجم سرمایه ها و فعالیت ها برای دستیابی به عملیات و محصولات ایمن و قابل اطمینان است.


مانند :

Word: Integrity


Category:
Management system


Definition:
The consistent design, construction and maintenance of assets and activities to achieve safe and reliable operations and products.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه