یکپارچگی سرمایه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
یکپارچگی سرمایه به جلوگیری از رویدادهای بزرگ مربوط می شود. یکپارچگی سرمایه، خروجی عملیات طراحی، ساخت و اجرای خوب است. یکپارچگی سرمایه قابل دستیابی است، هرگاه که تجهیزات از نظر ساختاری و مکانیکی صحیح و سالم باشند و فرآیندهایی را اجرا و محصولاتی را تولید کنند که برای آن طراحی شده اند.


مانند :

Word: Asset integrity


Category:
Incident/event


Definition:
Asset integrity is related to the prevention of major incidents. It is an outcome of good design, construction and operating practice. It is achieved when facilities are structurally and mechanically sound and perform the processes and produce the products for which they were designed.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه