کیفیت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
قضاوت نسبی در مورد این که آیا ویژگی ها یا مشخصه های یک چیز- مانند یک محصول، خدمت، سرمایه، فعالیت یا پروژه- نیازمندی های یا الزامات بیان شده را برآروده می نماید.


مانند :

Word: Quality


Category:
Management system


Definition:
A relative judgement on whether the features and characteristics of something – such as a product, service, asset, activity or project – meet stated needs or requirements.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه