کنترل ریسک

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مانع/کنترلی که برای یک فعالیت به کار گرفته می شود و به منظور حذف یا کاهش یک ریسک یا طیفی از ریسک ها طراحی می شود.


مانند :
یک کنترل ریسک ممکن است به صورت موانع «سخت» که مبتنی بر راه حل های فیزیکی مهندسی شده برای پیشگیری یا اجتناب از ریسک هستند، یا موانع «نرم» که مبتنی بر انطباق با طرح های عملیاتی، روش های اجرایی و صلاحیت نیروی کارهستند، باشد. معمولاً، برای دستیابی به میزان مورد پذیرش ریسک، کنترل های چندگانه یا «لایه های حفاظتی متعدد» به کار گرفته می شود.

Word: Risk control


Category:
Management system


Definition:
A barrier implemented within an activity designed to eliminate or mitigate a risk or range of risks.


Example: 
A risk control may take the form of “hard” barriers based on engineered, physical solutions to prevent or avoid a risk, or “soft” barriers relying on compliance with operating plans, procedures and competence of the workforce. Normally, multiple risk controls or “layers of protection” are implemented to achieve risk acceptance.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه