کل رویدادهای قابل ثبت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
مجموع مرگ ها، موارد منجر به روز کاری از دست رفته، موارد انجام کار محدود و موارد منجر به درمان است.


مانند :

Word: Total recordable incidents


Category:
Occupational injury


Definition:
The sum of fatalities, lost work day cases, restricted work day cases and medical treatment cases.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه