کشیدگی یا فشار بیش از حد به بدن

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
وارد آوردن فشار فیزیکی بیش از حد به بدن


مانند :
به عنوان مثال کشیدگی عضلات

Word: Overexertion or Strain


Category:
Incident/event


Definition:
Physical overexertion


Example: 
For e.g. muscle strain


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه