کشش بیش از حد یا موقعیت نامناسب/ فرم نادرست بدن در هنگام کار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
زمانی که شخص، بیش از آنچه که از نظر فیزیکی در توانش است کار کند یا اینکه اقدام ارگونومیکی مناسبی را دنبال نکند .


مانند :
به عنوان مثال، بار خیلی زیادی حمل کند، یا این که اعضای بدن را در شرایط ناایمنی قر ار دهد که به فشار فیزیکی منجر شود

Word: Overexertion or improper position/posture for task


Category:
Incident/event


Definition:
The person did more than they were physically able to do or did not follow the proper ergonomic practice.


Example: 
For e.g., carrying too much weight, or placing body parts in unsafe positions which resulted in physical strain.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه