کسب و کار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مجموعه ای از سرمایه ها با فعالیت های مشابه یا به هم مرتبط که بخش مدیریت شده سازمان شرکت را تشکیل می دهد.


مانند :
انواع کسب و کارهایی که دامنه کاربرد این راهنما، آن ها را شامل می شود عبارت است از کسب و کارهای اکتشاف، تولید و توسعه (که اغلب از آن ها به عنوان «بالادستی» یاد می شود) و کسب و کارهای پالایش نفت، پتروشیمی، پالایش گاز، پشتیبانی و خرده فروشی (که اغلب «پایین دستی» نامیده می شوند).

Word: Business


Category:
Management system


Definition:
A collection of assets with similar or related activities that form a managed part of the company’s organisation.


Example: 
Types of business included in the scope of this guidance include exploration, production and development businesses (often referred to as “upstream”); and oil refining, petrochemical, gas processing, logistics and retail businesses (often referred to as downstream).


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه