کاهش

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
مانعی که پیامدها را محدود می کند (معمولاً با محدود کردن شدت یافتن آن ها) اما مانع شکل گیری یک واقعه اولیه نمی شود.


مانند :

Word: Mitigation


Category:
Incident/event


Definition:
A barrier which limits consequences, generally by limiting escalation, but which does not prevent the initial event.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه