کار روی تجهیزات برقی/ جداسازی ناکافی تجهیزات برقی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
سرویس کردن تجهیزات برقی بدون این که خاموش شوند یا بدون این که از نظر الکتریکی یا مکانیکی ایمن شوند، مطابق آن چه که در روش های اجرایی جداسازی انرژی و باز کردن تجهیزات آمده است، به عنوان مثال، روش لاک اوت/ تگ اوت.


مانند :
مثال آن، تلاش برای زدودن ماشینی که چیزی داخل آن گیر کرده است، تمیز کردن خطی که مسدود شده است و غیره

Word: Servicing of energized equipment/inadequate energy isolation


Category:
Incident/event


Definition:
Servicing equipment without turning it off or without it being electrically or mechanically safeguarded according to energy isolation and equipment opening procedures, e.g. lockout tag out.


Example: 
For e.g. trying to clear a jammed machine, cleaning out a plugged line, etc.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه