کارگر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فردی از پرسنل شرکت یا پیمانکاری که در توانمندی کلی شرکت سهیم است.


مانند :

Word: Worker


Category:
Management system


Definition:
An employee or contractor contributing to the overall capability of the company.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه