کارکنان پیمانکار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
کارکنان


شناسه :
شخصی که در استخدام پیمانکار یا پیمانکاران فرعی است که به طور مستقیم درگیر اجرای کارهایی است که ذیل قرارداد برای او تعیین شده است.


مانند :

Word: Contractor employee


Category:
Personnel


Definition:
A person employed by a contractor or contractor’s subcontractor(s) who is directly involved in execution of prescribed work under a contract.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه