کارکنان شرکت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
کارکنان


شناسه :
شخصی که در استخدام و حقوق بگیر شرکت است، که کارکنان شرکت و مدیران را شامل می شود، به ویژه آن‌ها که درگیر در فعالیت‌های اکتشاف و تولید هستند. این تعریف، افرادی که قرارداد خدمت آن‌ها پاره وقت است را نیز شامل می‌شود. زیرا همانند دیگر کارکنان شرکت، به طور مستقیم از شرکت حقوق دریافت می‌کنند.


مانند :

Word: Company employee


Category:
Personnel


Definition:
A person employed by and on the payroll of the Company, including corporate and management personnel specifically involved in E&P activities. Persons employed under short-service contracts are included as Company employees provided they are paid directly by the Company.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه