کارمند

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
کسی که حقوق بگیر یک شرکت است، که پرسنل صف و ستاد را شامل می شود.


مانند :
کسی که با یک قرارداد کوتاه مدت یا پاره وقت در استخدام شرکت است به عنوان کارمند در نظر گرفته می شود که به طور مستقیم شرکت به او حقوق پرداخت می کند.

Word: Employee


Category:
Management system


Definition:
An individual on the payroll of a company, including corporate and management personnel.


Example: 
An individual employed under a short-term or part-time contract is considered an employee provided they are paid directly by the company


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه