پیمان (ها)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
توافقی بین دو طرف که به موجب آن، طرفین از نظر قانونی به یکدیگر مقید می شوند.


مانند :

Word: Contract (s)


Category:
Management system


Definition:
An agreement between two parties by which both are bound in law.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه