پیمانکار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک فرد یا سازمان که به دنبال توافق شفاهی یا کتبی برای شرکت کار انجام می دهد.


مانند :
در این مدرک، واژه «پیمانکار فرعی» مترادف با واژه «پیمانکار» به کار رفته است، بنابراین شامل یک شخص یا شرکت می شود که تحت قرارداد به نفع شرکت برای شرکت یا پیمانکار دیگری کار انجام می دهد.

Word: Contractor


Category:
Management system


Definition:
An individual or organisation performing work for the company, following verbal or written agreement.


Example: 
“Sub-contractor” is synonymous with ”contractor” as applied in this document, so includes an individual or company performing work under contract to either the company or another contractor for the benefit of the company.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه