پیامد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک دستاورد مفید یا زیان بار ناشی از یک سرمایه یا فعالیت های پروژه، محصولات یا خدمات، که مردم، محیط زیست یا دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد.


مانند :

Word: Impact


Category:
Management system


Definition:
An outcome affecting people, the environment or property, whether adverse or beneficial, resulting from an asset or project’s activities, products or services.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه