پیاده سازی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
اجرای از ابتدا تا انتهای یک فعالیت، اقدام، فرآیند یا عمل برنامه ریزی شده که به منظور دستیابی به یک هدف انجام می شود.


مانند :

Word: Implementation


Category:
Management system


Definition:
the execution from initiation to completion of a planned activity, action, process or practice to meet an objective.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه