پورتفولیو ریسک

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
لیست کاملی از ریسک های یک شرکت، کسب و کار، سرمایه یا پروژه.


مانند :
هر ریسک موجود در پرتفولیو، معمولاً به طور مختصر تشریح می شود و سپس با به کارگیری یک فرآیند همسان، از نظر فاکتورهایی مانند تبعات احتمالی، احتمال وقوع، اولویت یا رتبه بندی، موانع/کنترل های ریسک، طبقه بندی/نوع ریسک باقی مانده، اقدامات در دست اجرا، تاریخ بازنگری و مالک تشریح می شود.

Word: Risk register


Category:
Management system


Definition:
A complete list of risks for a company, business, asset or project.


Example: 
Each risk in the register is normally briefly described and then, using a common process, characterised in terms of factors such as potential consequences, likelihood, priority or ranking, risk controls/barriers, residual risk type/classification, actions underway, review date and owner.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه