پروژه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فعالیت طرح ریزی شده ای که در مدت محدود یا ثابت برای دستیابی به هدف مشخصی انجام می گیرد، که اغلب شامل طراحی و ساخت برای یجاد یا توسعه یک سرمایه ست.


مانند :

Word: Project


Category:
Management system


Definition:
A planned activity undertaken within a limited or fixed duration to achieve a specific objective, often involving design and construction to create or develop an asset.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

 

« بازگشت به واژه نامه