پذیرش ریسک

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
موضعی که شرکت و/یا ذی نفعان آن اتخاذ می کنند، مبنی بر این که یک اقدام یا فعالیت، باید پس از در نظر گرفتن ریسک باقی مانده ادامه یابد.


مانند :

Word: Risk acceptance


Category:
Management system


Definition:
A position taken by the company and/or its stakeholders that an action or activity should continue after consideration of any residual risk.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه