پایش

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مشاهده، ردیابی یا اندازه گیری فعالیت ها که ماحصل آن داده یا اطلاعات ثبت شده برای ارزیابی شرایط عملیاتی، وضعیت یا عملکرد است.


مانند :

Word: Monitor


Category:
Management system


Definition:
The observation, tracking or measurement of activities resulting in recorded data or information for assessment of operating conditions, status or performance.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه