پاسخ گویی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
پذیرش افراد (به طور رسمی) در خصوص ملزم بودن به توجیه تصمیمات، اقدامات یا نتایج


مانند :
یک فرد پاسخ گو (مدیر یا کارگر) الزاماً مجری یک عمل یا تصمیم نیست، اما باید اجرای آن را سازمان دهی کند و تصدیق نماید که اقدام مطابق با الزامات انجام گرفته است. مالک سیستم ملزم به پاسخ گویی در قبال OMS است. این امر ممکن است شامل مسئولیت هایی در ارتباط با خط مشی ها، سیستم ها، حکمرانی، اداره کردن، اجرا، پایش عملکرد و بازنگری دارایی ها، کسب و کار یا سطوح شرکت باشد.

Word: Accountability


Category:
Management system


Definition:
An individual’s formal acceptance of their obligation to justify decisions, actions or outcomes.


Example: 
An accountable person (manager or worker) does not necessarily implement the action or decision, but they should organize the implementation and verify that the action has been carried out as required. OMS accountability includes system ownership. This may involve responsibilities related to policies, governance, systems, administration, implementation, performance monitoring and review at the asset, business or corporate level.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه