وظیفه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
کار مشخصی که بخشی از یک فعالیت است که توسط نیروی کار انجام می گیرد.


مانند :
وظایف، اغلب به عنوان بخشی از الزامات شغلی یا به عنوان بخشی از یک روش اجرایی یا طرح شناخته می شوند.

Word: Task


Category:
Management system


Definition:
Specified work undertaken by the workforce that is part of an activity.


Example: 
Tasks are often specified as part of job requirements or as part of a procedure or plan.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه