وسایل حمل و نقل موتوری

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
هر وسیله ای که نیروی آن به صورت مکانیکی یا الکتریکی تامین شود (به استثناء آن ها که با نیروی انسان به حرکت در می آیند)، که به وسیله آن شخصی یا شیء در مسیر خشکی جابجا می شود. این تعریف، موتور سیکلت را شامل می شود. اما به طور خاص وسایل نقلیه ای که روی ریل های ثابت به حرکت در می آیند، را مستثنی می کند. بعلاوه، وسایل حمل و نقل موتوری که قادر نیستند از 10 مایل در ساعت (16 کیلومتر در ساعت) فراتر روند را شامل نمی شود.


مانند :

Word: Motor Vehicle


Category:
Incident/event


Definition:
Any mechanically or electrically powered device (excluding one moved by human power), upon which or by which any person or property may be transported upon a land roadway. This includes motorcycles. Specifically excluded from the definition of motor vehicle are vehicles operated on fixed rails. In addition, vehicles which are not capable of more than 10 mph (16 kph) may be exempted.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه