واژگونی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
هر گونه تصادفی که طی آن به یک طرف وسیله نقلیه یا به قسمت بالایی آن ضربه وارد شود و/یا اینکه نسبت به موقعیت خود 360 درجه جابجا شود.


مانند :

Word: Rollover


Category:
Incident/event


Definition:
Any crash where the vehicle has flipped onto any of its sides, top and/or rolled 360 degrees via any axis.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه