هیئت مدیره

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
گروهی از افراد منتخب یا منصوب که به صورت مشترک فعالیت های شرکت را کنترل می کنند.


مانند :
هیئت مدیره، معمولاً، بالاترین مقام برای مدیریت شرکت است. اختیارات از سوی سهامداران یا مالکان شرکت، یعنی کسانی که چارچوب هایی متشکل از مسئولیت ها، ضوابط و محدودیت ها را تبیین می کنند که هیئت مدیره در آن چارچوب عمل می کند، به هیئت مدیره اعطا می شود.

Word: Board


Category:
Management system


Definition:
A body of elected or appointed individuals who jointly govern the activities of the company.


Example: 
highest authority for management of the company. The authority is conferred on the board by the shareholders or owners of the company who set articles constituting the responsibilities, rules and limitations within which the board operates.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه