هزینه مستقیم

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
هزینه تعمیرات یا جایگزینی، پاکیزه سازی، دفع مواد، احیای محیط زیست و واکنش در شرایط اضطراری است.
هزینه مستقیم، هزینه های غیر مستقیم، از قبیل (ایجاد) فرصت های کسب و کار، تعلیق کسب و کار و از دست رفتن مواد اولیه/ محصول، از دست دادن سود به دلیل خارج از سرویس شدن تجهیزات، هزینه فراهم آوردن و اجرای تجهیزات موقت، یا هزینه فراهم نمودن جایگزینی محصولات برای رفع نیازهای مشتریان را شامل نمی شود. هزینه مستقیم، هزینه خرابی قطعاتی که به از دست رفتن مهار اولیه منجر می شود را در بر نمی گیرد، اگر که آن قطعه، با آتش سوزی یا انفجار از بین نرفته باشد.


مانند :

Word: Direct cost


Category:
Incident/event


Definition:
Cost of repairs or replacement, cleanup, material disposal, environmental remediation and emergency response. Direct cost does not include indirect cost, such as business interruption and feedstock/ product losses, loss of profits due to equipment outages, cost of obtaining or operating temporary facilities, or cost of obtaining replacement products to meet customer demand. Direct cost does not include the cost of the failed component leading to LOCP, if the component is not further damaged by the fire or explosion.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه