هدف

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
بیان خواسته ها در جهت دستیابی به یک دستاورد مشخص.


مانند :
اهداف، باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و زمان مند (SMART) باشند. اهداف خرد، اهدافی با مقادیر عددی مشخص و بازه زمانی ثابت برای دستیابی هستند.

Word: Objective


Category:
Management system


Definition:
A statement of intent to accomplish a specified outcome


Example: 
Objectives should be specific, measureable, achievable, relevant and time bound (SMART). Targets are objectives with a specific numerical intent and fixed timescale for completion.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه