نیروی کار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
واژه ای کلی برای منابع انسانی شرکت، شامل تمام کارکنان و پیمانکاران، و تمام مدیران و کارگران است.


مانند :

Word: Workforce


Category:
Management system


Definition:
A collective term for the human resources of the company, including all employees and contractors, and all managers and workers.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه