نگهداری، بازرسی و تست

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
فعالیت هایی که مربوط به حفظ، تعمیر، بازرسی و تست عملکرد دارایی ها، تجهیزات، تاسیسات یا تسهیلات است.


مانند :

Word: Maintenance, inspection and testing


Category:
Activity


Definition:
Activities related to preserving, repairing, examining and function testing assets, equipment, plant or facilities.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه