نقص در گزارش دهی/ پند آموزی از رویدادها

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
یک یا تعداد بیشتری اتفاق در گذشته افتاده است، که در درس آموزی از این رویدادها نقص وجود دارد.


مانند :
مثلاً، همه اتفاقات گزارش دهی نشود یا آنها که گزارش شده به درستی تحقیق و بررسی نشود یا کنترل های اضافه (بر کنترل های موجود) که ضروری شناسایی شده اند به خوبی پیاده سازی نشود.

Word: Failure to report/learn from events


Category:
Incident/event


Definition:
One or more similar events has previously occurred, there was a failure to learn from these incidents.


Example: 
For e.g. not all events reported or those reported were inadequately investigated or additional control measures identified as required were not effectively implemented.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه