نقص در هشدار دادن در خصوص خطرات

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
شخصی که درگیر واقعه می شود، به او از بابت فعالیت یا شرایط خطرناک هشدار داده نشده یا این که شخصی که از خطر آگاهی کسب کرده به افراد حاضر و آتی که در مواجهه با آن قرار می گیرند، هشدار نمی دهد.


مانند :
مثلاً عدم استفاده از تگ های «خارج از سرویس» روی ابزاری که نقص دارد، ناکافی بودن علائم، عدم قرار دادن مانع در اطراف یک چاله باز.

Word: Failure to warn of hazard


Category:
Incident/event


Definition:
The person involved in the event was not warned about a dangerous condition or activity, or an individual was aware of a hazard but did not warn current or future persons involved of the exposure.


Example: 
For e.g. not using ‘out of service’ tags on a defective tool, inadequate signage, no barriers placed around an open hole.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه