نظارت ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
وقتی که سازمان بر کسانی که وظایفی را به انجام می رسانند، نظارت کافی نداشته باشد.


مانند :

Word: Inadequate supervision


Category:
Incident/event


Definition:
The organization did not provide adequate supervision for person(s) performing tasks.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه