نرخ وقایع ایمنی فرآیند

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تعداد وقایع ایمنی فرآیند به ازاء 1000000 (1 میلیون) ساعت کاری است (که فقط ساعات کاری عملیات تولید و حفاری را شامل می شود).


مانند :

Word: Process Safety Event Rate (PSER)


Category:
Incident/event


Definition:
The number of process safety events per 1,000,000 (1 million) work hours (production and drilling work hours only).

Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه