نرخ رویدادهای منجر به مرگ و میر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
تعداد رویدادهای منجر به مرگ و میر به ازاء هر 100,000,000 (100 میلیون) ساعت کارکرد


مانند :

Word: Fatal Incident Rate (FIR)


Category:
Occupational injury


Definition:
The number of fatal incidents per 100,000,000 (100 million) work hours.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه