نرخ رویدادهای ایمنی فرآیند

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تعداد رویدادهای ایمنی فرآیند به ازاء هر هر 1,000,000 (1 میلیون) ساعت کاری (فقط ساعات کارکرد تولید و حفاری را در بر می گیرد)


مانند :

Word: Process Safety Event Rate


Category:
Incident/event


Definition:
The number of process safety events per 1,000,000 (1 million) work hours (production and drilling work hours only).


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه