ناکافی بودن طراحی، مشخصه های فنی/ مدیریت تغییر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
طراحی یا مهندسی تاسیسات/ تجهیزات به اندازه کافی موضوعات HSE را وارد نکرده باشد یا فرآیندهای مدیریت تغییر ناکافی بوده یا به طور موثری اجرا نشده باشد. این موضوع، برای تغییراتی که در تاسیسات/ تجهیزات ایجاد می شود یا برای تغییراتی که در روش های اجرایی ایجاد می شود، صادق است.


مانند :

Word: Inadequate design/specification/management of change


Category:
Incident/event


Definition:
The design or engineering of the plant/equipment did not adequately take into account HSE issues or the management of change processes were inadequate or not applied effectively. This could be applicable either to changes to the plant/equipment or to changes in procedures.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه