موقعیت ناایمن

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
نقطه تخلیه تجهیزات تخلیه فشار اتمسفریک یا نقطه تخلیه تجهیزات تخریب کننده پایین دستی (از جمله فلر، اسکرابر) که به یک خطر بالقوه مانند شکل گیری مخلوط های قابل اشتعال، سمی یا خورنده در سطح زمین یا سازه های کاری مرتفع، یا احتراق جریان های آزاد شده از نقطه انتشار آن ها منتهی می شود.


مانند :

Word: Unsafe location


Category:
Incident/event


Definition:
An atmospheric pressure relief device discharge point or downstream destructive device (e.g. flare, scrubber)discharge point that results in a potential hazard, such as the formation of flammable, toxic or corrosive mixtures at grade level or on elevated work structures, or ignition of relief streams at the point of emission.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه