مورد کمک های اولیه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
مواردی که آنقدر شدید نیستند تا به عنوان درمان پزشکی یا موارد شدیدتر گزارش شوند اما نیازمند درمان جزئی با کمک های اولیه هستند. موارد کمک های اولیه، رویدادهای قابل ثبت محسوب نمی شوند.


مانند :
به عنوان مثال، پانسمان یک بریدگی جزئی، بیرون آوردن یک جسم خارجی از یک انگشت.

Word: First Aid Case


Category:
Occupational injury


Definition:
Cases that are not sufficiently serious to be reported as medical treatment or more serious cases but nevertheless require minor first aid treatment.


Example: 
For e.g. dressing on a minor cut, removal of a splinter from a finger. First aid cases are not recordable incidents.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه