مورد روز کاری از دست رفته

نویسنده : بدون دیدگاه

مواردی به غیر از مرگ و میر که آسیب شغلی سبب میشود که شخص در روزهای بعد از رخداد آن آسیب، برای انجام کار ناتوان باشد. این روزها، روزهای استراحت، تعطیلات پایان هفته، روزهای ترک کار، تعطیلات رسمی یا روزهای پس از متوقف شدن قرارداد کارگر و کارفرما را شامل میشود.
Non-fatal cases that involve a person being unfit to perform any work on any day after the occurrence of the occupational injury. ‘Any day’ includes rest days, weekend days, leave days, public holidays or days after ceasing employment.

« بازگشت به واژه نامه