مورد روز انجام کار به صورت محدود (RWDC)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
مواردی که منجر به مرگ و میر یا روز کاری از دست رفته نشده اما موجب میشود که شخص در روز پس از وقوع رویداد، شرایط لازم برای انجام کامل شغل معمول خود را نداشته باشد.
کاری که انجام میشود، ممکن است:
• واگذاری موقتی كار ديگري به فرد حادثه ديده
• انجام کار معمول به صورت نیمه وقت
• انجام کار معمول به صورت تمام وقت اما نه با انجام تمام وظایف تعیین شده برای آن شغل


مانند :

Word: Restricted Work Day Case (RWDC)


Category:
Occupational injury


Definition:
Cases that do not result in a fatality or a lost work day case but do result in a person being unfit for full performance of the regular job on any day after the occupational injury.
Work performed might be:
• an assignment to a temporary job
• part-time work at the regular job
• working full-time in the regular job but not performing all the usual duties of the job.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه