موارد منجر به درمان پزشکی (MTC)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
مواردی که آنقدر شدید نیستند تا به عنوان مرگ و میر، موارد روز کاری از دست رفته یا موارد روز انجام کار بصورت محدود گزارش شوند اما شدیدتر از آن هستند که نیازمند درمان ساده با کمک های اولیه باشند.


مانند :

Word: Medical Treatment Cases (MTC)


Category:
Occupational injury


Definition:
Those cases not severe enough to be reported as fatalities, lost work day cases or restricted work day cases but are more severe than requiring simple first aid treatment.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه