مواجهه: صوت، شیمیایی، بیولوژیکی، ارتعاش

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
مواجهه با صوت، مواد شیمیایی (شامل خفگی به علت فقدان اکسیژن و نه خفگی ناشی از فضای محصور)، مواد بیولوژیکی خطرناک، ارتعاش یا تشعشعات است.


مانند :

Word: Exposure: Noise, Chemical, Biological, Vibration


Category:
Incident/event


Definition:
Exposure to noise, chemical substances (including asphyxiation due to lack of oxygen not associated with a confined space), hazardous biological material, vibration or radiation.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه