مواجهه: برقی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
مواجهه با شوک الکتریکی یا سوختگی های الکتریکی، غیره است.


مانند :

Word: Exposure: Electrical


Category:
Incident/event


Definition:
Exposure to electrical shock or electrical burns, etc.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه