مهار ثانویه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
موانع فیزیکی غیر قابل نفوذی که اختصاصاً طوری طراحی شده اند که از انتشار موادی که از مهار اولیه عبور کرده اند، به محیط زیست، جلوگیری کند.


مانند :

Word: Secondary containment


Category:
Incident/event


Definition:
An impermeable physical barrier specifically designed to prevent release of materials into the environment that have breached primary containment.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه