مهار اولیه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
یک مخزن، ظرف فرآیندی، لوله، کامیون، ماشین ریلی یا هر تجهیز دیگری که طراحی شده تا ماده ای را در خود نگهداری کند، که عمدتاً هدف آن، ذخیره سازی، تفکیک، فرآورش یا انتقال گازها و مایعات است.


مانند :

Word: Primary Containment


Category:
Incident/event


Definition:
A tank, vessel, pipe, truck, rail car, or other equipment designed to keep a material within it, typically for purposes of storage, separation, processing or transfer of gases or liquids.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه