منبع

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
کالا، خدمت، نیروی کار یا سرمایه ای که فراهم یا عرضه می شود تا آنچه برای انجام فعالیت های تولید محصولات لازم است تامین شود.


مانند :

Word: Resource


Category:
Management system


Definition:
Commodity, service, workforce or asset that is sourced or supplied to meet the needs of activities to generate products.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه